Editorial Board


EDITOR-IN-CHIEF: 

Professor Duo Li MD

EDITOR EMERITUS:

Professor Mark L Wahlqvist MD


CO-EDITORS: 

Dr Leng Huat Foo

Professor Anura V Kurpad MD

Professor Meei-Shyuan Lee DrPH

Professor Andrew J Sinclair PhD

Professor Kiyoshi Tanaka MD

Professor Yuexin Yang                                                                                                                                                              


ASSOCIATE EDITORS 

Nain-Feng Chu           

Andrew Hills             

Ian Darnton-Hill        

Jonathan Hodgson     

Chaoqiang Lai              

Zhangsuo Liu             

Guansheng Ma     

Hee Young Paik

Samir Samman

E-Siong Tee

Shaw Watanabe


EDITORIAL ADVISORY BOARD 

Hayder Al-Domi 

Wei Cai

Visith Chavasit 

Wei Chen

Varinderpal Dhillon

Gangqiang Ding

Sheng Ge

Changjiang Guo

Guowei Huang

Catherine Huggins

Pulani Lanerolle

Wenhua Ling

Liegang Liu

Aiguo Ma

Safarina G Malik

Jacus Nacis

Alice Owen 

Vishweshwaraiah Prakash

Swapan Kumar Roy

Harshpal Singh Sachdev

Xiao Su

Changhao Sun

Jianqin Sun

Zhixu Wang

Jianjun Yang

Roseline Wai Kuan Yap

Jian Zhang

Yi Zhang


STATISTICS EDITORS

Dr. Tao Huang

Dr. Jusheng ZhengUseful Links

Chinese Nutrition Society
International Union of Nutritional Sciences
World Health Organization
Chinese Center for Disease Control and Prevention
Food and Agriculture Organization of the United Nations